ข่าวสาร

1 ธ.ค. 66 ยื่นวีซ่าจีน ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า